Posted in Bạn Trai Của NPC, Đam Mỹ

Bạn Trai Của NPC – Bất Gian Bất Giới

Tác giả: Bất Gian Bất Giới

Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, Vô hạn lưu, Võng du, Trinh thám, Chủ công, Cường cường, 1v1, HE.

Nhân vật chính: Tuân Mị (Mỹ Mỹ) × Đoàn Chiết Lê (Đoàn Đoàn)

Thuộc tính: Mỹ nhân thích diễn sâu đại thần công x Người ác kiệm lời không phải đại boss thụ

Số chương: 182 chương + 2 phiên ngoại

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Bạn Trai Của NPC – Bất Gian Bất Giới”

Posted in Cứu Vớt Nam Chính Tàn Tật, Đam Mỹ

Cứu Vớt Nam Chính Tàn Tật – Chúc Cung

Tác giả: Chúc Cung

Hán việt: Chửng cứu tàn tật nam chủ (khoái xuyên)

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Cổ đại, Tinh tế, Mạt thế, HE, Tình cảm, Dị năng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Chủ công, Trạch đấu, Giới giải trí, Cường cường, Sảng văn, Nhẹ nhàng, 1v1, Chữa khỏi, Mỹ công.

Nhân vật chính: Sở Tiêu x ?

Thuộc tính: Bình thường đều rất bình tĩnh, đến khi trị liệu thì không thể bình tĩnh được mỹ nhân công x mỗi ngày đều muốn được trị liệu nam chính tàn tật thụ.

Số chương: 121 chương + 2 phiên ngoại

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Cứu Vớt Nam Chính Tàn Tật – Chúc Cung”

Posted in Bạn Cùng Phòng Đối Với Tôi Có Mưu Đồ Gây Rối (Hoàn), Đam Mỹ

Bạn Cùng Phòng Đối Với Tôi Có Mưu Đồ Gây Rối – Điện Thượng Bất Điện Hạ (Hoàn)

Hán việt: Thất Hữu Đối Ngã Đồ Mưu Bất Quỹ

Tác giả: Điện Thượng Bất Điện Hạ

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Chủ công, Vườn trường, Đoản văn, 1×1.

Nhân vật chính: Lâu Trạm x Bạch Nhiễm

Thuộc tính: Ốm yếu công x Dương quang thụ

Số chương: 9 chương

Trạng thái: Đã hoàn thành Continue reading “Bạn Cùng Phòng Đối Với Tôi Có Mưu Đồ Gây Rối – Điện Thượng Bất Điện Hạ (Hoàn)”