Posted in Bạn Cùng Phòng Đối Với Tôi Có Mưu Đồ Gây Rối (Hoàn), Đam Mỹ

Bạn Cùng Phòng Đối Với Tôi Có Mưu Đồ Gây Rối – Điện Thượng Bất Điện Hạ (Hoàn)

Hán việt: Thất Hữu Đối Ngã Đồ Mưu Bất Quỹ

Tác giả: Điện Thượng Bất Điện Hạ

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Chủ công, Vườn trường, Đoản văn, 1×1.

Nhân vật chính: Lâu Trạm x Bạch Nhiễm

Thuộc tính: Ốm yếu công x Dương quang thụ

Số chương: 9 chương

Trạng thái: Đã hoàn thành Continue reading “Bạn Cùng Phòng Đối Với Tôi Có Mưu Đồ Gây Rối – Điện Thượng Bất Điện Hạ (Hoàn)”