Posted in Đam Mỹ, Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta (Hoàn)

Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta – Thải Thải Lai Liễu (Hoàn)

Hán việt: Này chỉ long nhãi con lại ở ăn vạ

Tác giả: Thải Thải Lai Liễu

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Chủ thụ, Linh dị thần quái, 1v1, Manh sủng, có H, có bảo bảo (không phải sinh tử).

Nhân vật chính: Long Ngân x Diệp Lan

Thuộc tính: Thái tử Long tộc công x Bán yêu thụ

Số chương: 51 chương

Trạng thái: Hoàn thành Continue reading “Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta – Thải Thải Lai Liễu (Hoàn)”

Posted in Đam Mỹ, Quỷ Yêu Nhỏ Xuyên Nhầm Sách

Quỷ Yêu Nhỏ Xuyên Nhầm Sách – Thải Thải Lai Liễu

Hán Việt: Tiểu mị ma tha xuyên thác thư liễu

Tác giả: Thải Thải Lai Liễu

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Ngược tra, Linh dị thần quái, 1v1, Manh sủng

Nhân vật chính: Phó Cảnh Sâm x Giang Nhu

Số chương: 149 chương

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Quỷ Yêu Nhỏ Xuyên Nhầm Sách – Thải Thải Lai Liễu”